Nieuwe berekening in kader van progressief werken

 

22/03/2018

 

Nieuwe berekening in kader van progressief werken
(deels loon/deels uitkering via ziekenfonds mits toestemming van de adviserende arts)

 

Voor wie?
Mensen die een ziekte-uitkering krijgen en daarnaast met de toestemming van de adviserende arts van de mutualiteit, aan het werk zijn via toegelaten arbeid/progressieve tewerkstelling. Deze mensen krijgen deels loon via hun werkgever en daarnaast een bijpassing via de ziekte-uitkering.

 

Wat verandert er?
    De berekening van de uitkering via de mutualiteit verandert vanaf 1 april 2018. Er wordt een overgangsperiode genomen tot en met eind juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 krijgt iedereen de uitkering volgens de nieuwe berekening die zich baseert op het aantal uren dat iemand het werk heeft hervat. 
    In de overgangsperiode (april – juni 2018) krijg je het meest voordelige van beide berekeningen.

 

Hoe ziet de nieuwe herberekening eruit (loontrekkenden privésector)
    Basis = een ‘voltijdse’ ziekte-uitkering + je tewerkstellingspercentage van je huidige werk. 
Het is dus belangrijk na te gaan hoeveel je uitkering zou bedragen indien je volledig arbeidsongeschikt/invalide zou zijn. Voor mensen die al een tijdje aan het werk zijn binnen progressief werken, is het soms moeilijk om dit bedrag te weten te komen. Er bestaat geen makkelijke formule voor de omrekening; in dit geval is het aangeraden gewoon contact op te nemen met je ziekenfonds, dienst uitkeringen.


Daarnaast wordt bekeken hoeveel % je aan het werk bent, ten opzichte van een voltijdse werknemer in dezelfde functie in hetzelfde bedrijf. 

    Ken je beide gegevens (basis uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid + je tewerkstellingspercentage), dan geldt volgende rekensom: 
•    de eerste 20% arbeidstijd is vrijgesteld – dit betekent dat je gemiddeld 1 dag zowel loon als een volledige ziekte-uitkering zal krijgen zonder afhouding. 
•    Het percentage dat overblijft, wordt afgehouden.
Werk je bijvoorbeeld 19u tov 38u/w, dan ben je tewerkgesteld aan 50%. De eerste 20% is vrijgesteld; de overige 30% zal worden afgehouden van je basis-uitkering.

 

    Er zijn geen maxima of minima vastgelegd. 
Dus ja, het kan zijn dat je ineens nu meer inkomen zal krijgen via uitkering of minder. Hou alleszins hiermee rekening bij de afrekening bij belastingsaangifte! Bij de aangifte worden beide inkomensbronnen namelijk bij elkaar gevoegd en zal je in een hogere inkomensschaal terecht komen waardoor je zal moeten bijbetalen. Ook worden van uitkeringen minder sociale bijdragen afgehouden waardoor je sowieso zal extra moeten bijdragen. Hou dus, als het even kan, stelselmatig een bepaald bedrag opzij om de afrekening te kunnen opvangen! (Wens je meer info over belastingen, neem dan contact op met de belastingsdienst!)
(- er wordt geen vermindering van de uitkeringen toegepast voor toegelaten tewerkstelling in een beschutte werkplaats!)

 

Wat met een zelfstandige activiteit?

    De eerste 6 maanden van je activiteit blijven de uitkeringen ongewijzigd. Vanaf de 7de maand tot en met het derde kalenderjaar worden je uitkeringen met 10% verminderd.

 

    Vanaf 1 januari van het vierde kalenderjaar houdt men rekening met je fiscaal inkomen van de voorbije 3 jaar. Afhankelijk van een bepaalde grens zal je je uitkering al dan niet kunnen behouden. Ligt je inkomen 15% hoger dan de grens, dan verlies je je uitkering volledig. Ligt je inkomen beneden de grens, dan behoud je je uitkering. Ligt je inkomen tussen de grens en die 15% hoger, dan wordt je uitkering verminderd met het percentage dat je inkomen die grens overschrijdt.
(Voor 2018 is dit 17842,02 euro = netto-resultaat vermeld op de belastingsfiche = bruto-inkomsten als zelfstandige verminderd met de bedrijfskosten) 

    Deze regelgeving geldt zowel als zelfstandige in hoofdberoep als in bijberoep.

    Opgepast! De teller start op 1/4/2018, waarmee bedoeld wordt dat voor iedereen de eerste 6 maanden van je activiteit als zelfstandige vanaf 1/4/2018 zullen worden geteld. Ook al was je voordien al progressief actief was als zelfstandige!

 

 

Wat met pensioen?
    Voor zover we weten blijven de dagen binnen de ziekte-uitkering evenals de dagen actief aan het werk gelijkgesteld voor de berekening van de pensioenrechten.

 


Wat is nog nieuw?
    De toelatingen in kader van progressief werken krijgen een maximumtermijn van 2 jaar. Na deze 2 jaar zal de adviserende arts jouw situatie opnieuw herevalueren. 
    Ook mensen die voordien al progressief aan het werk waren, krijgen in 2018 (ten laatste in december 2018) een einddatum op de toelating van progressief werken! Deze einddatum kan maximum tot in 2020 toegekend worden.

    Op het loonattest zal de werkgever moeten aangeven of je ziek bent geweest; deze ziekte-dagen worden meegenomen in de berekening van je uitkering. Het gaat om de zogenaamde ‘onderbrekingsuren’: korte periodes/dagen dat je volledig ziek bent zal er geen % afgehouden worden. Tenzij je natuurlijk progressief aan de slag bent bij een nieuwe werkgever; dan blijft het gewaarborgd loon gelden bij korte periodes van afwezigheid door ziekte. 

Aanvulling 19/08/2020: het is niet omdat de adviserend arts van je ziekenfonds een toelating geeft van maximum 2 jaar in kader van toegelaten arbeid, dat het hierna stopt. Je kan als werknemer steeds een verlenging van deze toegelaten activiteit aanvragen door tijdig een aanvraag voor verlenging van deze toelating aan te vragen. Dit kan via een aanvraagdocument, op te vragen bij je ziekenfonds. De maximumtermijn betekent wel dat je zelf de verlenging moet aanvragen. Vergeet je deze, dan word je na de periode van 2 jaar volledig 'arbeidsgeschikt', wat betekent dat je geen recht meer hebt op een ziekte-uitkering! Belangrijk dus om tijdig verlenging aan te vragen!!!

 

Voor de werkgever!
    Ook het maandelijks formulier dat de werkgever aan het ziekenfonds moet bezorgen, wordt aangepast. 
De RSZ heeft het elektronisch loonattest reeds aangepast via Smals. (ZIMA002 voor sociale secretariaten/werkgevers) 
De informatie en attesten worden zo snel mogelijk verdeeld aan de betrokkenen en zullen op de RIZIV site hoogstwaarschijnlijk beschikbaar zijn vanaf 1 april 2018.

 

 

Bericht van de ziekenfondsen
De ziekenfondsen zullen zo snel mogelijk hun leden op de hoogte stellen van de veranderingen en de nodige attesten bezorgen.

Aanvulling 19/08/2020: Het komt steeds meer voor dat de ziekenfondsen de werknemers die aan de slag zijn via toegelaten activiteit op de hoogte brengen van de vraag tot verlening van deze activiteit. Geen idee of alle ziekenfondsen dit automatisch doen, dus sowieso is het belangrijk om zelf je einddatum van toelating op te volgen en tijdig een verlenging aan te vragen!

 

Voor actuele informatie, over dit onderwerp of andere vragen over 'werken met een reumatische aandoening', verwijs ik je graag door naar deze link: klik hier.