Besparingen in de gezondsheidszorg: standpunt Vlaams Patiëntenplatform

 
 
02/11/2016
 
 
Onlangs kondigde de regering Michel aan dat er in de gezondheidszorg 902 miljoen moet bespaard worden. De aankondiging van die besparingen lokte felle reacties uit bij de ziekenhuizen, ziekenfondsen, artsen en apothekers. In die reacties kwam vaak aan bod dat de patiënt mee de dupe zal zijn van die besparingen.
 
Het VPP vindt het jammer dat de gezondheidssector een derde van de besparingen moet dragen. We begrijpen dat er besparingen nodig zijn, maar vinden het belangrijk dat de zorg voor de patiënt betaalbaar, kwaliteitsvol en toegankelijk blijft. Momenteel is het nog niet duidelijk wat de impact zal zijn van de maatregelen op de patiënt. Daarom zullen we de uitvoering van de besparingsmaatregelen nauwgezet opvolgen.   
  
Belangrijkste maatregelen en mogelijke gevolgen voor de patiënt:
 
Hervorming ziekenhuislandschap sneller doorgevoerd
 
De regering geeft minister Maggie De Block een speciaal mandaat om de hervorming van het ziekenhuislandschap sneller in te voeren.
 
Maggie De Block krijgt ook groen licht voor een model van netwerking en behoeftenplanning voor ziekenhuizen en ze zal reglementering hierrond vastleggen. Eerst zal de overcapaciteit aan bedden (teveel bedden op een bepaalde afdeling) in bijvoorbeeld pediatrie- en kraamafdelingen aangepakt worden. Er komt ook een concentratie van de complexe kankerzorg zodat patiënten behandeld worden door de meest gespecialiseerde en ervaren teams.
 
Volgens het VPP is de hervorming van het ziekenhuislandschap noodzakelijk om te garanderen dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar blijft.
 
 
Goedkoopste geneesmiddel voorschrijven
 
Artsen en tandartsen zullen in 2017 in 60% van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven. Tot nu toe was 50% gevraagd.
 
Het VPP juicht deze maatregel toe omdat de patiënt hierdoor in 2017 minder zal betalen voor veel van haar of zijn geneesmiddelen. Artsen moeten er wel rekening mee houden dat ze medicatie kiezen op maat van de patiënt omdat de ene patiënt het ene medicijn beter verdraagt dan het andere.
 
 
Hoger remgeld antibiotica
 
Het remgeld op antibiotica verhoogt door antibiotica te verschuiven van terugbetalingscategorie B naar C. Zo wil de regering mensen sensibiliseren om voorzichtig om te springen met antibiotica.
 
Het VPP staat achter het feit dat antibiotica niet zomaar mogen worden ingezet. Artsen mogen antibiotica enkel voorschrijven als dit medisch verantwoord is. Een patiënt die ernaar vraagt moet een goede toelichting krijgen van de arts waarom antibiotica niet aangewezen zijn. In de eerste plaats moeten de artsen dus gesensibiliseerd worden om minder antibiotica voor te schrijven. De patiënt meer laten betalen voor antibiotica zal het probleem niet oplossen. 
 
 
Bepaalde geneesmiddelen niet meer terugbetaald
 
Sommige geneesmiddelen zullen niet langer worden terugbetaald: 
Mofloxacine, telithromycine, fibraten, coxibs en de specialiteiten Procoralan, Rasilez en Protelos omwille van evidence based medicine
Nasale corticosteroïden. Fluticasonepropionaat en mometasonefuroaat worden vrij van voorschrift
Protonpompinhibitoren van meer dan 56 of 60 eenheden conform de richtlijnen voor goed gebruik
 
 
Beperking medische beeldvorming en klinische biologie
 
Onder meer in de medische beeldvorming en klinische biologie komen er maatregelen om de budgetoverschrijdingen te compenseren. In vergelijking met andere landen zoals Nederland kent België een hoog aantal prestaties van medische beeldvorming.
 
Het VPP vindt het positief dat er omzichtiger zal worden omgesprongen met zulke onderzoeken omdat ze risico’s inhouden voor de patiënt. Het is belangrijk dat artsen ze enkel uitvoeren als het echt noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt. E-health, het elektronisch delen van medische gegevens, kan op dat vlak een ondersteunende rol spelen. Als het Actieplan eGezondheid 2013-2018 versneld uitgerold wordt, kunnen via gegevensdeling onnodige onderzoeken vermeden worden.
 
 
120 miljoen besparingen in de ziekenhuizen
 
De ziekenhuizen zullen zo’n 120 miljoen euro moeten besparen. Volgens Peter Degadt van Zorgnet Icuro zullen ziekenhuizen als gevolg van de besparingen meer kosten doorrekenen aan de patiënt.
Het VPP vreest onder meer voor hogere kamersupplementen in ziekenhuizen. Dat betekent dat de patiënt meer zal moeten betalen voor zijn of haar verblijf in het ziekenhuis.
 
 
Indexering van maximumbedrag remgeld voor de maximumfactuur
 
De maximumfactuur of het maximumbedrag dat de patiënt betaalt aan remgeld en sommige andere persoonlijke bijdragen, is ingevoerd in 2002 en dit bedrag is nooit geïndexeerd. Het maximumbedrag is afhankelijk van het inkomen. De inkomensdrempel werd wel geïndexeerd. Het maximumbedrag aan remgeld wordt nu ook geïndexeerd zodat het is afgestemd op het inkomensbedrag.
 
Voor het VPP is de maximumfactuur een belangrijke maatregel om patiënten die zware medische kosten hebben, te ondersteunen. Daarom vinden we het jammer dat deze besparing vooral mensen zal treffen die veel medische kosten hebben.
 
 
Erkenning wijkgezondheidscentra bevroren 
 
Nieuwe erkenningsaanvragen voor medische huizen en gezondheidscentra worden in de koelkast geplaatst in afwachting van een audit naar de organisatie, werking van de structuren en de kosten.
Het VPP betreurt dat de erkenning van de centra een half jaar wordt uitgesteld. Zo zullen een aantal kwetsbare patiënten minder makkelijk toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben. Deze groep van patiënten stelt zorg vaak uit omdat ze het financieel moeilijk hebben. Wijkgezondheidscentra maken gezondheidszorg toegankelijker voor die groep van kwetsbare patiënten.
 
 
Aanpassing vergoedingssysteem “toegelaten activiteiten tijdens ziekte”  
 
Als je ziek bent en je wil een paar dagen per week werken, dan krijg je een deel salaris en een deel ziekte-uitkering. Het deel van de uitkering wordt bepaald op basis van de salarisschijf waarin je zit. Je moet ook toestemming hebben van de adviserende geneesheer om te werken.
 
Minister De Block hervormt het systeem zodat je de eerste dag van de week mag werken zonder een deel van je uitkering te verliezen. Daarna daalt het gedeelte van je uitkering niet naargelang de salarisschijf waarin je zit, maar naargelang het aantal uren dat je werkt. Per uur dat je meer werkt, krijgt je meer salaris en een beetje minder uitkering. Zo wordt vermeden dat de uitkering met grotere happen tegelijkertijd daalt.
 
Het VPP vindt dit een waardevolle maatregel. Uit onze bevraging blijkt dat patiënten het belangrijk vinden om na een periode van afwezigheid door ziekte terug aan de slag te gaan. Deze maatregel kan mensen helpen om het werk geleidelijk aan te hervatten. Zo verkleint het risico op herval. 
 
 
Bron: Vlaams Patiëntenplatform